Gå til hovedindhold
SF0787
SKAT Digital Udstillingsplatform
Personskat

Formål

Integrationen giver adgang til SKATs Digitale Udstillingsplatform, DUPLA. Til brug for sagsbehandling af sygedagpenge, kommunale ydelser og social pension, er der behov for træk på SKATs informationer om den/de relevante borgere.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i deres systemer. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. I den forbindelse skal det være de aktuelle, nyeste love eller bekendtgørelser som angives, for at der kan gives adgang til data.
SF0787_1.1
SKAT Digital Udstillingsplatform
Status gyldig fra
28/06/2023
Version
1.1
I drift

Nyt i denne version

Ved årsrul opdaterer UFST feltsammensætningen af Årsopgørelsen pga. af ændret lovgivning, og derfor tilføjes der nye potentielle felter til DUPLA Årsopgørelse.

Ændringen er bagudkompatibel for eksisterende anvendere af DUPLA.

Beskrivelse

Integrationen giver adgang til Skatteministeriets service DUPLA (Digital Udstillingsplatform), som er en generel indgang til data fra flere områder af Skatteministeriets forretning.

For nuværende gives der i denne integration adgang til Årsopgørelsesdata, mens det på længere sigt forventes, at der vil blive tilføjet flere dataområder.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DUPLAÅrsopgørelseHent
Version
1.1
I drift

Formål

Formålet med servicen er at levere udvalgte data for en liste af årsopgørelser fra et eller flere indkomstår om én eller flere personer.

Serviceanvender skal ved hjælp af en aftale i DUPLA Aftalemodul specificere de nødvendige felter i forhold til det konkrete anvendelsesformål. Servicen returnerer udelukkende de felter til serviceanvender, som er specificeret i denne aftale.

Beskrivelse

Servicen kræver en liste af PersonCPRNummer og en liste af IndkomstÅr, og returnerer de i dataudvekslingsaftalen specificerede data fra den gældende årsopgørelse for de udvalgte IndkomstÅr for de udvalgte PersonCPRNummer. Med udgangspunkt i DIGST Fælles Retningslinjer for webservices R19, R21 og R22 er der yderligere søgeparametre, som kan benyttes.

Der kan defineres en periode ved at bruge UdstillingRegistreringFra og/eller UdstillingRegistreringTil, som vil resultere i, at der kun leveres årsopgørelser, der i den angivne periode, er registreret som udstillet på GUL og dermed gjort tilgængelig for serviceanvenderne. Dette kan fx bruges til at hente årsopgørelser, der er blevet tilgængelige siden der sidst blev forespurgt på løsningen, ved at udfylde UdstillingRegistreringFra med det tidspunkt, hvor der sidst blev forespurgt.

Som udgangspunkt leveres kun aktuelle årsopgørelser, men ved brug af ÅrsopgørelseGyldigFra og/eller ÅrsopgørelseGyldigTil kan der defineres en periode, som vil resultere i at servicen leverer alle årsopgørelser, som har en gyldighedsperiode, der helt eller delvist overlapper med denne periode.

En given årsopgørelse med tilhørende ÅrsopgørelseOpgørelseNummer ændres ikke, med den undtagelse, at der tilføjes en ÅrsopgørelseGyldigTil, hvis der dannes en ny årsopgørelse for det aktuelle IndkomstÅr, som gør, at denne årsopgørelse ikke længere er den gældende. Det er altså muligt at se, om en årsopgørelse er den gældende årsopgørelse for den aktuelle person i det specifikke år, ved at se, om ÅrsopgørelseGyldigTil er sat. Vær opmærksom på, at en ny årsopgørelse ikke nødvendigvis resulterer i synlige ændringer, da aftalen specificeret i aftalemodulet ikke nødvendigvis omfatter de felter, som er påvirkede.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/DUPLA_1

UUID: a38f0fd8-2a99-40db-b194-56dddf750afb

EntityId: http://entityid.kombit.dk/service/duplaaarsopgoerelsehent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/DUPLA_1

UUID: a38f0fd8-2a99-40db-b194-56dddf750afb

EntityId: http://entityid.kombit.dk/service/duplaaarsopgoerelsehent/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.

Du finder information om SKAT/UFST's SLA og åbningstider for Dataudvekslingsplatformen (DUPLA) på SKATs hjemmeside.