Gå til hovedindhold
Topbillede - forklaring - PMB LEF

Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Fælles klassifikationer og fælles infrastruktur går hånd i hånd i understøttelsen af den kommunale forvaltning.

Inden for rammerne af en myndighed, et opgaveområde og en it-løsning kan behovet for at opmærke information og data med fælles klassifikationer måske synes begrænset. Vi forstår og kender vores område, og har vores egen måde at klassificere tingene på.

Med stadigt større tværkommunal og tværoffentlig standardisering og digitalisering, går tendenserne og behovene dog en anden vej. ”Siloerne” bliver sprængt, og information skal udveksles mellem myndigheder, opgaveområder og it-løsninger.

Den fælleskommunale infrastruktur - og kommunale fagsystemers brug heraf - er central for at møde kravene til øget sammenhæng, så borgere og myndigheder kan tilgå den information, de er berettiget til at se, uden at være begrænset af hvilken myndighed eller it-løsning, der udstiller informationerne.

Udvekslingen af information stiller derfor heller ikke kun krav til den fælleskommunale infrastruktur. Når data udveksles, stiger kravene til datakvaliteten. Opmærkningen af information med fælles klassifikationer bliver afgørende, hvis information skal håndteres og forstås korrekt udenfor det system og den organisation, som den kommer fra.

Specielt tre områder er afhængige af kvaliteten af den kommunale opmærkning af information med fælles klassifikationer:

1 Informationssikkerhed

I det offentlige opbevares store mængder personlig information, der kun skal være til rådighed for dem, der har et berettiget behov for at tilgå dem. Når data udveksles automatisk, er det afgørende, at den er korrekt opmærket med fælles følsomhedsklassifikation, journaliseringsnøgle osv., hvis modtageren korrekt skal håndhæve retten til at tilgå oplysningerne. Forkert opmærkning resulterer i forkert håndhævelse.

Opmærkning af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor også en central forudsætning for kommunens informationssikkerhed – og dermed også afgørende for, at vi kan bevare borgernes tillid til, at vi håndterer deres personlige oplysninger ansvarligt.

2 Ledelsesinformation

Vores evne til at styre forvaltningen hensigtsmæssigt afhænger af kvaliteten af vores beslutningsgrundlag. Et dårligt beslutningsgrundlag kan let føre til uhensigtsmæssige beslutninger.

Når data sammenstilles fra mange kilder og aggregeres til ledelsesinformation, bliver beslutningsgrundlaget misvisende, hvis ikke de bagvedliggende data er ordentligt klassificeret.

Opmærkning af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor også central for kommunens evne til at styre og forvalte effektivt – og dermed også afgørende for, at optimal udnyttelse af kommunens ressourcer.

3 Moderne teknologi

I den stadigt mere digitaliserede verden er data blevet et værdifuldt råstof. Hvis vi analyserer store datamængder, kan vi se mønstre og sammenhænge. Det giver os mulighed for at reagere tidligere og med større effektivitet. Ligeledes skaber dataanalyse grundlaget for it-løsninger, der kan give erfaringsbaserede anbefalinger og foreslå handling.

Kvaliteten af analysernes resultater afhænger af datakvaliteten, hvorfor data skal kunne sammenstilles fra forskellige kilder. Ligesom det er vanskeligt at lave god mad med dårlige råvarer, er det vanskeligt at lave holdbare analyser af uholdbare data.

Opmærkningen af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor med til at skabe grundlaget for vores evne til - nu og i fremtiden - at udnytte nye teknologier som big data og kunstig intelligens – og dermed også afgørende for, at vi kan bringe tidssvarende teknologier i spil, når den kommunale service til borgerne skal udvikles.

Brug fælleskommunal klassifikation

Af ovenstående årsager tilbyder den fælleskommunale infrastruktur selvfølgelig også et fælleskommunalt klassifikationssystem.

Fælleskommunalt Klassifikationssystem er den fælleskommunale ”nationalbank” for klassifikationer. Her kan anvendersystemer hente centrale og opdaterede klassifikationer. Her holdes de tekniske nøgler, der skal benyttes, når opmærket information udveksles via den fælleskommunale infrastruktur. Her kan kommunen vedligeholde og tilpasse klassifikationer, så lokale behov kan tilgodeses, uden at det bliver på bekostning af de fælleskommunale koblinger.

Men ikke alt kan it-understøttes. Høj datakvalitet afhænger også af den korrekte brug af fælles klassifikationer i det daglige arbejde i kommunen, når information registreres og behandles af kommunens medarbejdere. Korrekt klassificering er forretningskritisk og kræver indsigt, systematisering og vedholdenhed. Derfor er fælles klassifikationer noget, der fortjener opmærksomhed både i og uden for kommunens it-afdeling.

Du kan læse mere om hvordan Klassifikationssystemet understøtter sortimenter på denne side.