Gå til hovedindhold
SF0770_E
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Personskat

Formål

Formålet med integrationen er, at en kommune eller anden myndighed kan abonnere på hændelser om indberetninger af indkomst til SKATs løsning eIndkomst.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i eIndkomst. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. SKAT vil typisk kræve, at lovhjemlen specifikt nævner indkomstregistret, for at der kan gives adgang til eIndkomst.

Kommunen skal beslutte hvilket SE-nr., abonnementet skal knyttes til. Kommunen skal for det valgte SE-nr. give KOMBIT revisoradgang. Dette gøres i TastSelv Erhverv.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF0770_E_2.8
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Status gyldig fra
13/06/2022
Version
2.8
I drift

Nyt i denne version

eIndkomst har lanceret nye majorversioner af deres udstillede webservices i forbindelse med indførelse af TIN i indberetning. Det medfører følgende ændringer på Serviceplatformen:

- En ny majorversion af webservicen IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil.

- Serviceversion 2.0 af IndkomstAbonnementVedligehold omstilles og mappes til at anvende den nye version hos eIndkomst. Der er ikke nogen funktionelle ændringer og serviceversionen er derfor uændret for anvendere.

Der har tidligere været en version 3.0 af integrationen. Den er dog erstattet af denne integrationsversion 2.8.

Beskrivelse

Integrationen giver mulighed for at modtage indkomstoplysninger for en eller flere borgere.

Indkomstoplysninger kan modtages på basis af enten et abonnement på et CPR-nr. eller en søgning med udgangspunkt i hvilken virksomhed (SE-nr.), der har indberettet indkomsten.

Ved abonnement vedligeholdes en liste over CPR-nr. og hvis der indberettes en indkomsthændelse, fremsendes data fra eIndkomst i henhold til den aftale, der er indgået med Skatteforvaltningen.

Ved fremsøgning baseret på indberettende virksomhed, angives virksomhed, periode og evt. CPR-nr. hvorefter data fremsendes i henhold til den aftale, der er indgået med Skatteforvaltningen.

Den typiske anvendelse af indkomstindberetningerne er til beregning af korrekte ydelser eller refusioner.

Integrationen udstiller to webservices til bestilling af indkomstoplysninger. For begge gælder, at indkomsthændelser/oplysninger kan modtages enten via enkelthændelser på Beskedfordeler eller som et dagligt udtræk via SFTP.

Ændringer kan give anledning til kald af integration SF0770_A , som indeholder en opslagsservice, der kan benyttes til sagsoplysning for en borger.

Services

Webservice / Serviceplatformen
IndkomstAbonnementVedligehold
Version
2.0
I drift

Formål

Synkron webservice, der giver mulighed for at vedligeholde abonnement på CPR-nr. for borgere, der ønskes indkomstoplysninger på.

Beskrivelse

Denne version vil på Serviceplatformen blive omstillet/mappet til ny version af service hos eIndkomst. Anvendere skal ikke foretage sig noget i forbindelse med omstillingen.

Servicen (SOAP) bruges af et anvendersystem til at vedligeholde abonnement ved at opdatere en liste over borgere, der ønskes at modtages Indkomstoplysninger for. Liste vedligeholdes ved at oprette eller nedlægge et CPR-nr.

For at kunne tilgå listen, skal anvenderen identificere sig med SE-nr. og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale, der er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel, hvormed kontroloplysninger hentes.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2

UUID: f0b8072c-b1f7-49f0-b2da-3e243578394d

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstabonnementvedligehold/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2

UUID: f0b8072c-b1f7-49f0-b2da-3e243578394d

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstabonnementvedligehold/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at bestille indkomstoplysninger indberettet af en eller flere indberetningspligtige (lønudbetalere, fx A-kasser) for en eller flere juridiske personer for en given periode.

Nyt i denne version

- æ-, ø-, å-tegn i strukturer- og elementnavne, erstattes med ae, oe, aa
- Æ-, Ø-, Å-tegn i strukturer- og elementnavne, erstattes med AE,OE, AA
- SEnummerIdentifikator ændrer navn til VirksomhedSENummerIdentifikator

Beskrivelse

Servicen bruges af et anvendersystem til at fremsøge indkomstoplysninger indberettet af et eller flere SE-nr. i en given periode.

For at kunne anvende servicen, skal anvenderen identificere sig med et SE-nr. og abonnementskoder.

Abonnementskoder udstedes af Skatteforvaltningen efter indgåelse af en skriftlig aftale med kommunen, baseret på et legitimt behov og tilstrækkelig lovhjemmel.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil/2

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil/2

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
IndkomstindberetningBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen kan et anvendersystem modtage indkomsthændelser via Beskedfordeler (push) for enkelte borgere fra SKAT.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i beskeder via pull/AMQP fra Beskedfordeler, og er opdelt pr. indberetning, hvilket bl.a. betyder, at der kan modtages flere indberetninger på et CPR-nr./SE-nr. i løbet af et døgn.

Indkomstoplysninger leveres i Beskeddata (Base64) som fastlængde format records i tekst. Den indgåede abonnementsaftale afgør hvilke indkomstoplysninger, der kan modtages.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
IndkomstindberetningBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen kan et anvendersystem modtage indkomsthændelser via Beskedfordeler (pull) for enkelte borgere fra SKAT.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i beskeder via push/Rest fra Beskedfordeler, og er opdelt pr. indberetning, hvilket bl.a. betyder, at der kan modtages flere indberetninger på CPR-nr./SE-nr. i løbet af et døgn.

Indkomstoplysninger leveres i Beskeddata (Base64) som fastlængde format records i tekst. Den indgåede abonnementsaftale afgør hvilke indkomstoplysninger, der kan modtages.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Filservice / Serviceplatformen
IndkomstoplysningerModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med filservicen modtages et samlet udtræk over borgere, der indgår i abonnement og har haft indkomstændringer siden seneste udtræk.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i en fil via SFTP. Filen leveres én gang i døgnet og indeholder de indkomstoplysninger, som eIndkomst har modtaget siden seneste fil blev afsendt.

Filen leveres mellem kl. 00.00 og 05.00 afhængig af belastningen hos eIndkomst, og indeholder typisk mange registreringer af indkomstoplysninger, og kan også indeholder forskellige indkomstindberetninger for samme borger.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side