Gå til hovedindhold
Forretningskvinde

Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Her er, hvad du skal vide, om hvad kommuner og andre myndigheder, såsom regioner og styrelser, betaler for brug af den fælleskommunale infrastruktur.

Buffetprisen

Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug, support, administration samt udvikling. Der er tale om en solidarisk afregningsmodel, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år baseret på det totale kommunale forbrug på infrastrukturens services.

Afregningsmodellen blev besluttet i 2015 i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er fastlagt med henblik på at give kommunerne så høj forudsigelighed og budgetsikkerhed som muligt.

Buffetprisen fastlægges for et år ad gangen (2.kvartal) som en pris pr. indbygger baseret på det forudgående års samlede forbrug og forventede forbrug for det kommende år. I takt med, at antallet af services stiger og flere systemer begynder at trække på disse, forventes buffetprisen dermed også at stige.

Undtaget fra buffetprisen er ’CPR service’, der afregnes pr. kald, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret. Udgiften hertil afregnes særskilt med den enkelte kommune, der anvender ’CPR service’.

Beregnet buffetpris for 2021

KOMBIT har udregnet buffetprisen for 2021 til 4,80 kr. pr. borger*, hvilket er en stigning fra sidste års pris.

Prisen er udregnet på baggrund af en forventning om en kraftig øget anvendelse af Serviceplatformen, som hæver omkostningen til kapaciteten. Den øgede anvendelse sker dels i stigningen af antal kald, da fagløsningerne KY og KSD forventes fuldt udrullet i 2021, ligesom der forventes flere kald, bl.a. fra SAPA, som en positiv følge af at flere kommunale løsninger lægger data i indekserne. Desuden er der højere driftsomkostninger som følge af at driften af snitflader til ikke-monopolbrudssystemer afholdes som en del af buffetprisen (og dermed ikke er indeholdt i infrastrukturprisen på 25,-).

Specificeringen af stigningen fra 2,79 kr. pr. borger i 2020 til 4,80 kr. pr. borger i 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Bemærk venligst, at aktiviteten Forretningsforståelse og udbredelse pågik i 2019, men at omkostningen først blev dækket i prisen for 2020. Aktiviteten er udgået og er derfor ikke en del af prisen for 2021.

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige ”CPR Service”, der afregnes pr. kald.

Infrastrukturprisen

Den fælleskommunale infrastruktur er etableret i forbindelse med monopolbruddet. Fra 1. januar 2020 betaler kommunerne 25 kr. pr. borger om året for etableringen af den fælleskommunale infrastruktur. Infrastrukturprisen var indtil 1. januar 2020 indeholdt i betalingen for SAPA, KSD og KY og afregnes som en fast pris pr. borger, dog således at der kun betales 50 % af denne betaling for hver borger ud over et indbyggertal på 150.000.

I tabellen herunder kan du se, hvordan prisen for SAPA, KSD og KY er blevet nedjusteret, efter at betalingen for den fælleskommunale infrastruktur er skilt ud.

Andre myndigheders afregning

Andre myndigheder, herunder regioner og styrelser, har også mulighed for at anvende den fælleskommunale infrastruktur, hvis det sker i sammenhæng med en kommunal værdiskabelse.

Som anden myndighed afregnes du pr. datatræk (pr. kald. pr. service). Prisen pr. datatræk er 0,008 kr.
Udover prisen pr. datatræk, betaler du også en årlig afgift på 10.000 kr. pr. år.

Vil du vide mere?

Du kan søge yderligere information om grundlaget for afregningen i notatet 'Afregningsmodel for anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur'.