Gå til hovedindhold
Penge med ikon

Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Her er, hvad du skal vide, om hvad kommuner og andre myndigheder, såsom regioner og styrelser, betaler for brug af den fælleskommunale infrastruktur.

På siden her kan du læse om:

Kommunernes betaling

Kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur består af to dele: 

  • Betaling for omkostningerne til etablering af infrastrukturen (infrastrukturprisen)
  • Buffetprisen

Omkostningerne til etablering af infrastrukturen (infrastrukturprisen) 

Kommunerne betaler en fast pris på 25 kr. pr. borger pr. år – dog kun 50 % af prisen for hver borger ud over et indbyggertal på 150.000. 

Prisen dækker de omkostninger, som er direkte relateret til den tekniske understøttelse og ibrugtagning af infrastrukturen for de monopolbrudsløsninger som KOMBIT har indkøbt og sætter i drift på vegne af alle landets kommuner. 

Prisen var oprindelig lagt ind som en del af den samlede betaling direkte til de brugervendte monopolbrudsløsninger, men blev fra 1. januar 2020 opkrævet som en selvstændig betaling fra landets kommuner.

Buffetprisen 

Buffetprisen dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug/kapacitet, support, administration samt udviklingsaktiviteter efter kommunernes prioritering. Det er en aconto-lignende afregningsmodel, hvor alle kommuner faktureres samme pris pr. borger pr. år baseret på det totale kommunale forbrug på infrastrukturens services. Prisen fastlægges derfor for ét år ad gangen.

Undtaget fra buffetprisen er SF6004 CPR service, der afregnes pr. kald, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR-integrationer tilgår data direkte i CPR-registret. Udgiften hertil afregnes derfor også særskilt med hver enkelt kommune, der anvender SF6004.

Sådan beregnes buffetprisen

Buffetprisen pr. borger er beregnet ud fra det forudgående års samlede forbrug og det forventede forbrug/datatræk for det kommende år. I takt med, at antallet af services stiger og flere systemer begynder at trække på disse, vil buffetprisen således også stige.

Kommunerne orienteres i 2. kvartal om prisen for det kommende år.

Beregnet buffetpris for 2024

Prisen for 2024 er beregnet til 5,00 kr. pr. borger*.

*Undtaget fra buffetprisen er SF6004 CPR Service, der afregnes pr. kald.

Afledte omkostninger

Udover den faste betaling, kan der være nogle afledte omkostninger, når en kommunes systemer kobles på infrastrukturen - fx i forbindelse med skifte af ERP-leverandør, fjernprintleverandør eller lignende. Opsætningen af konkrete løsninger kan kalde på, at der tilkøbes supportydelser fra leverandørerne af den fælleskommunale infrastruktur. 

Omkostninger forbundet med eventuelle tilkøb af supportydelser o.l. er ikke en del af kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur, og vil derfor være en udgift, som kommunens leverandør potentielt vil viderefakturere til kommunen eller indregne i prisen for leverandørens samlede opsætningsarbejde.

Andre myndigheders afregning

Andre myndigheder, herunder regioner og styrelser, har også mulighed for at anvende den fælleskommunale infrastruktur, hvis det sker i sammenhæng med en kommunal værdiskabelse.

Som anden myndighed afregnes du pr. datatræk (pr. kald. pr. service). Prisen pr. datatræk er 0,008 kr. Udover prisen pr. datatræk, betaler du også en årlig afgift på 10.000 kr. pr. år.

Vil du vide mere?

Du kan søge yderligere information om grundlaget for afregningen i notatet 'Afregningsmodel for anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur'.