Gå til hovedindhold

Generelle vilkår ved brug af den fælleskommunale infrastruktur (Kommune)

På denne side finder du de generelle vilkår og betingelser for kommuner, når du bruger den fælleskommunale infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne) i produktion.

Aftalegrundlag for udveksling af data (Serviceaftalen)

Serviceaftalerne er et centralt fundament, som verificerer aftaler, tilladelser og adgange til de forskellige data, som den fælleskommunale infrastruktur formidler. Det er derfor vigtigt, at kommunen er godt inde i, hvad det er I siger ja til, når I godkender en Serviceaftale.

Databehandleraftale

Kommunen og KOMBIT har (i henhold til GDPR art. 28, stk. 3) indgået en databehandleraftale (herefter Databehandleraftalen) om KOMBITs behandling af personoplysninger på vegne af kommunen i forbindelse med kommunens brug af den fælleskommunale infrastruktur.

I henhold til Databehandleraftalen må KOMBIT udelukkende videresende data til et andet af kommunens it-systemer (herefter Anvendersystem) på baggrund af en instruks fra Kommunen. Denne instruks gives i form af en ’Serviceaftale’.

Det er afgørende, at kommunen er enig i instruksen, som sikrer den fælleskommunale infrastrukturs adgang til en lang række data, hvoraf dele er udgjort af personoplysninger.

Kommunen skal være enig i, at disse data har et formål for den daglige forvaltning, ligesom der ikke skal kunne stilles tvivl om anvendernes hjemmel til at modtage disse data.

KOMBIT fremlægger én gang årligt revisionserklæring for overholdelse af den databehandleraftale, der er indgået med kommunerne i forbindelse med infrastrukturen. Denne revisionserklæring kan rekvireres som aftalt i kommunernes databehandleraftale med KOMBIT.

Serviceaftalens indhold

Data udstilles via services i den fælleskommunale infrastruktur, hvor hver service har et specifikt dataindhold. Af Serviceaftalen fremgår det hvilke services i den fælleskommunale infrastruktur, der ønskes adgang til, samt til hvilket specifikt Anvendersystem der ønsker adgangen.

Indgår der persondata i de services, som der ønskes adgang til, kan leverandøren være databehandler for myndigheden. Er det tilfældet, skal der være indgået en databehandleraftale mellem myndighed og leverandør. Det er parternes ansvar at vurdere, om der foreligger et databehandlerforhold. Databehandleraftalen skal indgås mellem leverandøren og den pågældende myndighed og kan ikke oprettes via Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Serviceaftalen udgør samtidig en instruks til KOMBIT om at udlevere data (herunder personoplysninger) via de af Serviceaftalen omfattede services og sende data videre til det i Serviceaftalen angivne Anvendersystem på kommunens vegne. På Digitaliseringskataloget.dk kan der læses mere om de enkelte services og dataindholdet i disse.

Vurdering af berettigelse til adgang

Det er kommunens ansvar at sikre, at alle Anvendersystemer har en lovlig adgang til kommunens data. KOMBIT vurderer ikke, hvorvidt et givent Anvendersystem har en lovmæssig ret til at modtage data fra de enkelte services.

Det er kommunens ansvar at sikre, at alle kommunens Brugere har en lovlig adgang til kommunens Brugervendte systemer. KOMBIT vurderer ikke, hvorvidt en given Bruger har en lovmæssig ret til at tilgå data i de enkelte Brugervendte systemer.

Det er desuden kommunen, der er ansvarlig for Anvendersystemets eventuelle misbrug af nærværende aftale, hvorfor en løbende kontrol med fordel bør foretages.

Der er opstillet kontroller hos de enkelte serviceudbydere i den fælleskommunale infrastruktur, for at hjælpe kommunen med at føre tilsyn med Anvendersystemerne.

Serviceaftalens Ikrafttrædelse og varighed

Kommunen bør være opmærksom på, at det kan have betydning for kontrakten mellem kommunen og leverandøren, hvis kommunen ikke godkender en leverandørs anmodning om en Serviceaftale. Det kan fx betyde, at en leverandør ikke kan overholde en fastlagt tidsplan. Derfor er det vigtigt, at kommunen behandler anmodninger om Serviceaftaler hurtigt.

Serviceaftalen træder i kraft, når den godkendes af kommunen, og gælder indtil Serviceaftalen opsiges af en af parterne eller bortfalder af anden grund (Eksempelvis hvis en service lukkes, indlemmes i en anden service eller lignende).

Kommunen opfordres til jævnlig gennemgang af samtlige Serviceaftaler, for at sikre, at de ikke giver Anvendere adgang til en eller flere services i den fælleskommunale infrastruktur, som de ikke længere er berettiget til.

Det er også kommunens ansvar at lukke Serviceaftaler, som ikke længere er i brug.

Opsigelse af en serviceaftale

Kommunen kan uden forudgående varsel opsige en serviceaftale, hvorved adgangen til brug af services i forhold til den pågældende Serviceaftale ophører.

KOMBIT kan opsige en Serviceaftale med et varsel på seks måneder til udløbet af et kvartal såfremt: 

  • Kommunen væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til en serviceaftale, 
  • eller kommunens it-leverandør misbruger en Serviceaftale fx ved ikke at henvise til korrekt Serviceaftale ved hentning af data
  • Hvis Serviceaftalen ikke længere er nødvendig

KOMBIT kan dog i særlige tilfælde opsige Serviceaftaler med et kortere og rimeligt varsel, hvis tekniske eller forvaltningsmæssige årsager nødvendiggør dette. KOMBIT skal naturligvis altid opfordre kommunerne eller andre anvendere til at få lukket en Serviceaftale, der ikke længere er aktiv.

Betaling for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Det fremgår af Digitaliseringskataloget.dk, hvilket vederlag der er forbundet med Anvendersystemets brug af de i Serviceaftalen nævnte services. Vederlaget for Anvendersystemets brug af den fælleskommunale infrastruktur og de i Serviceaftalen angivne services afregnes direkte med kommunen.

For brug af den fælleskommunale infrastruktur vil kommunen som hovedregel betale en fast pris pr. borger, uanset kommunens forbrug af data på den fælleskommunale infrastruktur (Buffetprisen).

På enkelte services er der imidlertid betaling, som ikke er indeholdt i Buffetprisen. Indeholder Serviceaftalen en af disse services, kan kommunen med fordel overvåge Anvendersystemets brug af den fælleskommunale infrastruktur, for at undgå unødvendigt stort forbrug af de forbrugsafregnede services.

Afregningen opkræves bagudrettet hvert kvartal af KOMBIT direkte til kommunen.

Det er kommunen, der betaler for it-leverandørens forbrug af services på Serviceplatformen. Kommunens leverandør bliver ikke opkrævet betaling for brugen af Serviceplatformens services.

Derfor bør kommunen altid sikre sig, at forbruget på de Serviceaftaler, der indgås på Serviceplatformen, er rentable for kommunen.

KOMBIT kan med en måneds varsel ændre de på Digitaliseringskataloget.dk angivne vederlag. Kommunen vil få indsigt i denne eventuelle ændring, ved en orientering, som sendes til kommunernes infrastrukturpostkasse.

Driftsforhold

KOMBIT arbejder for, at de udstillede services har den højst mulige tilgængelighed og korte svartider. Der rapporteres løbende på tilgængelighed og svartider. Aktuel information om Støttesystemerne kan tilgås på http://driftstatus.kombit.dk

Leverandørerne af den fælleskommunale infrastruktur har forpligtet sig til at overholde skarpe krav for tilgængelighed og svartider. Du kan orientere dig om disse under SLA og åbningstider.

Videreudvikling, release management og varsling af ændringer

Der arbejdes løbende på at optimere og videreudvikle den fælleskommunale infrastruktur, så den bedst muligt understøtter de kommunale forretningsbehov.

I denne proces afvikles såkaldte ”servicevinduer”, hvor dele eller hele infrastrukturen kan blive påvirket i større eller mindre grad.

Servicevinduerne planlægges derfor til at blive afviklet udenfor, hvad der må være at betragte som almindelig kontortid. Typisk i weekender og/eller om natten.

De udstillede integrationer/services bliver løbende tilpasset på baggrund af en vurdering om relevans fra KOMBIT. Ændringer i de enkelte services varsles med mindst tre måneder. De to seneste versioner af en konkret service vil altid være tilgængelige via Serviceplatformen (jf. dog undtagelser under Opsigelse af Serviceaftale).

Udgifter til nødvendige omlægninger hos kommunen eller it-leverandøren på grund af tilpassede services, afholdes af kommunen eller kommunens it-leverandør.

Datakvalitet, gyldighed, fejl og mangler

Data stilles til rådighed via den fælleskommunale infrastruktur, som de er afleveret fra datakilden. De hentes direkte fra den autoritative kilde, og KOMBIT har derfor intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brugen af sådanne data.

Såfremt en dataleverance fra Serviceplatformen er fejlbehæftet eller mangelfuld, og dette udelukkende skyldes forhold, der kan tillægges KOMBIT, vil KOMBIT uden ugrundet ophold foretage afhjælpning.

Hvis KOMBIT gennemfører behørig afhjælpning, kan kommunen eller kommunens it-leverandør ikke gøre andre krav gældende i anledning af fejl og mangler.

Hvis kommunen eller it-leverandøren bliver opmærksom på fejl og mangler ved infrastrukturen fx ved modtagelse af mangelfuld eller fejlbehæftet dataleverance, skal de straks orientere KOMBIT herom ved at sende en mail til helpdesk@serviceplatformen.dk.

Force Majeure

Hverken kommunen eller KOMBIT er ansvarlige over for den anden part, hvis manglende opfyldelse af pligter skyldes force majeure, hvortil også henregnes strejke, lockout og underleverandørens force majeure. KOMBIT er indforstået med, at driften af den fælleskommunale infrastruktur er vital, hvorfor KOMBIT vil træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre infrastrukturens fortsatte driftsafvikling, når force majeure situationen foreligger.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af en Serviceaftale eller dataleverancer via den fælleskommunale infrastruktur, afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark. Ved sagens afgørelse skal gældende dansk ret lægges til grund.

Indsamling af almindelige personoplysninger

Når du bruger den fælleskommunale infrastrukturs løsninger, vil du i tilfælde af registrering i Administrationsmodulet, blive bedt om at logge ind med dit NemID og angive din e-mailadresse.

KOMBIT modtager automatisk dit navn via NemLogin. Derimod angiver du selv din e-mailadresse. Med denne angivelse giver du samtidig samtykke til, at KOMBIT opbevarer dit navn og din e-mailadresse.

KOMBIT har sikret den behørige organisatoriske og tekniske sikkerhed i forhold til vores opbevaring af disse almindelige personoplysninger. Læs mere om vores privatlivspolitik.

Administrationsmodulet

I forbindelse med registrering som bruger i Administrationsmodulet indsamler KOMBIT almindelige personoplysninger. Oplysningerne vedrører dit navn og din e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen skyldes primært, at KOMBIT har behov for at kunne komme i kontakt med brugerne i forbindelse med, organisationsoplysninger, it-systemopsætninger, serviceaftaler og jobfunktionsroller. Derudover har KOMBIT også brug for oplysningerne, så vi kan sikre at brugerne modtager nødvendige notifikationer vedrørende fx udløb af certifikater.